November representerer en milepæl for Skårerparken-prosjektet, siden det nå er omtrent et år igjen til parken skal stå ferdig og være klar for bruk av Lørenskogs befolkning!

Vi gleder oss til å se hvordan befolkningen benytter seg av de ulike fasilitetene i parken, som den store lekeplassen med klatrestativ og huske, isbane, arena, fontene, hyggelige sitteplasser og sjakkbrett. Frem til den tid gjenstår det riktignok mye arbeid. I dette nyhetsbrevet informerer prosjektet om fremdrift i oktober, samt planlagte arbeidsoppgaver i november.

 

Oppsummering av hovedaktiviteter i oktober 2022

I oktober har det vært drift i alle tre delområder. Ved inngangen til november ivaretar prosjektet planlagt fremdrift.

I del 1 har det foregått arbeid i to kategorier; betong og VA (vann og avløp). Betong-teamet har fortsatt arbeidet på fordrøyningsmagasin. VA-teamet har fortsatt arbeidet med infrastruktur i bakken. Mandag 31. oktober gjennomførte vi fjerning av og tilkobling til provisorisk vannledning til enkelte boliger i Sverres vei og Sigurds vei. Dette medførte vannavslag for beboerne i korte tidsrom. Vi varslet særskilt de boligene det gjaldt. Vi vil nok en gang takke for et godt samarbeid.

 

Bilde av overvannsmagasin, sett fra sør mot nord

Bilde av overvannsmagasin, sett fra sør mot nord. 

 

I del 2 har vi spuntet i Sigurds vei. Arbeider med anleggelse av rør til spillvann, vann og overvann er påbegynt.

I del 3, hvor vi skal anlegge en tursti fra Skårersletta til Rolvsrud idrettsplass, har stien blitt ryddet. Arborister fra Agaia’s trepleie-avdeling har felt flere grantrær. Stokkene gjenbrukes i anlegget som et tiltak for økt biologisk mangfold. Arbeid med utgraving for kabelgrøft er påbegynt.

 

Bilde fra Del 3, sett fra Skårersletta oppover mot Rolvsrud

Bilde fra Del 3, sett fra Skårersletta oppover mot Rolvsrud. 

 

 

Planlagte hovedaktiviteter i november 2022

 

Kartet illustrerer Skårerparken-prosjektets tre delområder.

Kartet illustrerer Skårerparken-prosjektets tre delområder.

 

Del 1 (Skårerparken)

  • Betong-teamet fortsetter arbeidet med fordrøyningsmagasin. I løpet av november planlegges storstøp av dekke («taket») i magasinet.
  • VA- teamets fortsetter sitt arbeid med anleggelse av vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Dette arbeidet vil hovedsakelig pågå i parkens nord-østlige hjørne (mot Sverres vei). Det er planlagt mindre sprengningsarbeider.
  • I løpet av november starter vi arbeidet med teknisk rom. Først vil VA-teamet grave ut området, deretter skal betong-teamet støpe vegger, tak og gulv. Teknisk rom skal huse tekniske installasjoner og elektronikk (til for eksempel isbanen og elektrotavle).

Del 2

  • Utgraving for vann og avløp fortsetter
  • Anleggelse av kulvert og kanal

Del 3

  • Arbeid med anleggelse av tursti fortsetter
  • Det er planlagt sprenging. Sprenging må til for å kunne bygge stien

 

Informasjon om arbeidstid og kommunikasjon med publikum

Vi vil gjennom hele anleggsperioden etterstrebe å holde publikum oppdatert om fremdriften i prosjektet generelt og arbeid som kan påvirke naboer spesielt. Informasjon vil bli gitt via dette nyhetsbrevet og med direkte dialog med berørte naboer.

  • For mer informasjon om prosjektet se Lørenskog kommunes nettsider 
  • Prosjektets arbeidstid vil normalt være mandag til torsdag, i tidsrommet klokken 07:00-17:30.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårerparken 

 

Kontaktinformasjon

Ole Erik Thingstad
Lørenskog kommune sin representant på byggeplassen
Telefon: 95 79 82 85
E-post: oleth1@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke