Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i oktober. Det begynner å nærme seg delåpning av Skårersletta. Arbeidet med ferdigstillelse av gate skal gå fram til sommeren 2023.

 

Utvidet arbeidstid

Det begynner å nærme seg åpning av Skårersletta for toveis-trafikk. I den forbindelse kan det være nødvendig med arbeid i tidsrommet 07:00-23:00. Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Gamleveien-Skårerfaret

Vi skal legge kantstein og etablere trafikkøy ved krysset Gamleveien x Skårersletta. Arbeidene med avfallssugledning i fortau Gamleveien x Skårersletta vil fortsette. Det har vært  utfordringer med eksisterende infrastruktur som skal kobles sammen med nytt anlegg, derfor har dette arbeidet tatt lengre tid enn antatt.

Mellom Gamleveien og Skårerfaret skal vi arbeide med å etablere veien inn mot Triaden kjøpesenter og rundkjøringen i Gamleveien. På motsatt side av veien for Triaden arbeider vi med å etablere granittheller på fortau. Langs med Skårersletta 60 (Bunnpris) skal vi settegranittmur, legges gatevarmesløyfer, asfaltere i veibane og legge granittheller på fortau.

Vi jobber med å ferdigstille vei forbi Skårerfaret. Arbeidene er i stor grad ferdigstilt, men det vil være behov for mindre trafikkomlegginger og nattarbeid. Nattarbeid varsler vi særskilt.

 

Mellom Skårerfaret og Swixgata

Arbeidene med kantstein, drensasfalt og gatevarmesløyfer inn mot Skårerfaret fortsetter. Dette er i hovedsak snakk om arbeider på østre side av Skårersletta. Det vil være behov for endring av gang- og kjøremønster underveis i disse arbeidene. Deler av arbeidet i dette området må kanskje utføres på natt. Dette varsler vi særskilt.

Gravearbeidene langs fasaden i Skårersletta 52-58 vil fortsette i oktober og etablering av fortau med tilhørende infrastruktur fortsetter. Det vil være noe redusert tilkomst i perioden. Målet er å begynne med overflate på fortau inn mot fasade i løpet av oktober.

Swixgata er fortsatt stengt. Arbeidene med å grave trasé for vann- og avløpsrør innover i Swixgata er ferdigstilt. Det gjenstår overflatearbeider i Swixgata. Vi vil istandsette Swixgata midlertidig i løpet av oktober.

På vestre og østre side av Skårersletta mellom Skårerfaret og Swixgata setter vi Corten-kassetter, fyller for fremtidig vei og vi setter kantstein mot vei.

 

Mellom Swixgata og Løkenåsveien

Utgraving mot Garchinggata og Løkenåsveien fortsetter i oktober.

Vi fortsetter arbeidet med oppbygging av fortau og vei mellom Swixgata og Løkenåsveien. Dette omfatter Corten-kassetter, fylling for fremtidig vei og kantstein mot vei.

Vi skal etablere en midlertidig vei inn mot fasaden til Jysk-bygget. Deler av arbeidet i området mot Jysk og Garchinggata må utføres på natt. Dette varsler vi særskilt.

Som vi tidligere har varslet vil Løkenåsveien være stengt for gjennomkjøring. Vi har etablert snuplass i krysset Løkenåsveien x Skårersletta.

 

Arbeider mellom Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Vi fortsetter med etablering av nytt vann- og avløpsnett i krysset Skårersletta x Sigurds vei x Trygves vei Vi vil også legge gatevarmerør i perioden. Sigurds vei og Trygves vei er fortsatt stengt for gjennomkjøring.

Vi fortsetter med tilbakefylling og etablering av infrastruktur mellom Garchinggata og Trygves vei i full veibredde i oktober.

Arbeidet i krysset Skårersletta x Garchinggata x Løkenåsveien fortsetter. Vi skal masseutskifte og etablere en kumgruppe i dette området. Det vil være  sprengningsarbeider i dette området med planlagt oppstart 5.10.22.

 

Fra Sverres vei til Solheimsveien

Arbeider med overflater på vestre side av Skårersletta mellom Ragnhilds vei og Solheimsveien fortsetter i oktober. Siden arbeidene på vestre side foregår helt inntil eksisterende fasade vil det være behov for endring i gangmønsteret. Vi vil etterstrebe å sikre adkomst til næring og inngangspartier, men det vil være noe redusert fremkommelighet i perioder. Det vil være behov for manuell dirigering og midlertidig stopp av trafikk i området. På grunn av dette er det forventet noe kødannelse i dette området.

I oktober vil vi fortsette arbeidet med fortau på sørsiden av Ragnhilds vei. Arbeidet omfatter asfaltering, legging av gatevarmesløyfer og granittheller. Arbeidet med kile imellom ny og gammel vei fortsetter i oktober. Arbeidet vil kreve manuell dirigering, omlegging av dagens kjørebane og deler av arbeidet må utføres på natt. Dette varsler vi særskilt.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret

E-post: runrei@lorenskog.kommune.no

Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke