Agaia AS og Lørenskog kommune har i løpet av september kommet et stort steg videre med anleggsarbeidet i Skårerparken. I løpet av måneden som kommer vil prosjektet for første gang ha drift i alle delområder. Vi gleder oss!

 

Oppsummering av hovedaktiviteter i september 2022

Som i august har hoveddelen av anleggsarbeidet i september foregått i Del 1 (Skårerparken). Vi har gravd ut masser og kjørt de bort for å gjøre plass til infrastruktur i bakken, og for å senke bakkenivået i den ferdige parken. Når bakkenivået senkes, vil parken kunne oversvømmes av overvann ved ekstremregn.

I løpet av september ble underlaget for det underjordiske fordrøyningsmagasinet avrettet og komprimert. Deretter armerte, forskalte og støpte dyktige medarbeidere fra betongavdelingen i Agaia AS første del av fordrøyningsmagasinet. Ved ferdigstillelse vil magasinet kunne romme 900 m3 overvann.

Arbeid med anleggelse av ny vannledning, overvannsledning og spillvannsledning har startet opp, og pågår nå for fullt i parkens nordøstlige del. Dette har medført sprenging av fjell, samt omkjøring for beboere i nærliggende borettslag (hovedsakelig Skårer 1 og Skårer 2 borettslag). Takk til beboerne i området for god dialog!

I del 2 (Våtdraget) har vi i løpet av september gravd opp deler av Sigurds vei, og deretter påbegynt spuntarbeid.

I del 3 (Mindre Park) hadde anleggsarbeidet så vidt oppstart helt mot slutten av september. Vi har ryddet vei for stien som skal lede fra Skårerslette og opp til idrettsanleggene ved Rolvsrud.

 

Planlagte hovedaktiviteter i oktober 2022

Kartet illustrerer Skårerparken-prosjektets tre delområder.

Kartet illustrerer Skårerparken-prosjektets tre delområder.

 

Del 1 (Skårerparken)

  • Betongarbeiderne våre fortsetter arbeidet med fordrøyningsmagasinet. Her skal det støpes vegger, tak og søyler
  • Fortsettelse av arbeidet med ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning, samt en rekke kummer, som skal anlegges på tvers av parken og mot Sigurds vei 2-8. Det kan medføre sprengningsarbeider.

Del 2

  • De påbegynte spuntarbeidene i Sigurds vei fortsetter. Vi estimerer at det vil ta ca. en uke å slå ned spuntnåler, deretter ca. to uker med montering av dybler i fjell
  • Etter at spuntarbeidene er ferdigstilt vil vi starte omlegging av fjernvarme og  oppstart av arbeider med anleggelse av kulvert og kanal

Del 3

  • I del 3 fortsetter arbeidene med anleggelse av tursti. Prosjektet har i samråd med arborist (trepleier/ treekspert) avgjort at flere store grantrær skal felles. Dette gjøres fordi trærne står svært nærme stien, og har røtter som brer seg utover et tynt lag med jord over fjell. Turstien kommer til å bli benyttet av myke trafikanter, og deres sikkerhet stiller i første rekke. Trærne er planlagt felt i begynnelsen av oktober.

 

Informasjon om arbeidstid og kommunikasjon med publikum

Vi vil gjennom hele anleggsperioden etterstrebe å holde publikum oppdatert om fremdriften i prosjektet generelt og arbeid som kan påvirke naboer spesielt. Informasjon vil bli gitt via dette nyhetsbrevet og med direkte dialog med berørte naboer.

  • For mer informasjon om prosjektet se Lørenskog kommunes nettsider 
  • Prosjektets arbeidstid vil normalt være mandag til torsdag, i tidsrommet klokken 07:00-17:30.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårerparken 

 

Kontaktinformasjon

Ole Erik Thingstad
Lørenskog kommune sin representant på byggeplassen
Telefon: 95 79 82 85
E-post: oleth1@lorenskog.kommune.no

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke