Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i september. 

 

Gamleveien-Skårerfaret 

Vi skal legge kantstein og etablere trafikkøy ved krysset Gamleveien x Skårersletta. Arbeidene med avfallssugledning i fortau Gamleveien x Skårersletta vil bli ferdigstilt i september. 

Mellom Gamleveien og Skårerfaret skal vi arbeide med å etablere veien inn mot Triaden kjøpesenter og rundkjøringen i Gamleveien. På motsatt side av veien for Triaden arbeider vi med å legge varmesløyfer for varme i fortau og sykkelfelt, etablere fortau og å sette kantstein. 

Langs med Skårersletta 60 (Bunnpris) skal vi sette kantstein, etablere granittmur og legge gatevarmesløyfer. 

 

Mellom Skårerfaret og Swixgata 

Arbeidene med granittmur, kantstein, drensasfalt og gatevarmesløyfer inn mot Skårerfaret fortsetter. Det er i hovedsak snakk om arbeid på østre side av Skårersletta. Det vil være behov for endring av gang- og kjøremønster underveis i disse arbeidene. Deler av arbeidet i dette området må utføres på natt. Da vil vi varsle i forkant.  

Swixgata er fortsatt stengt. Arbeidene med å grave trasé for vann- og avløpsrør innover i Swixgata er ferdigstilt, men det gjenstår å gjøre overflatearbeider i Swixgata.  

Gravearbeidene langs fasaden i Skårersletta 52-58 vil fortsette i september. Arbeidet med etablering av fortau med tilhørende infrastruktur fortsetter. Det vil være noe redusert tilkomst i perioden.  

Utgraving for vei og vestre fortau fortsetter. Dette medfører endret gangmønster via Rådmann Paulsens gate og Garchinggata til og med uke 36.   

 

Mellom Swixgata og Løkenåsveien 

Utgraving mot Garchinggata fortsetter i september.  

Masseutskfting for vei mellom Swixgata og Løkenåsveien i full bredde fortsetter i september.  

Som vi tidligere har varslet, vil Løkenåsveien være stengt for gjennomkjøring. Det er etablert snuplass i krysset Løkenåsveien x Skårersletta.  

 

Arbeider mellom Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken 

Utgraving og etablering av nytt vann- og avløpsnett i krysset Skårersletta x Sigurds vei x Trygves vei fortsetter. Vi vil også legge gatevarmerør og avfallssugledninger i september. Sigurds vei og Trygves vei er fortsatt stengt for gjennomkjøring.  

Vi fortsetter med å grave ut mellom Garchinggata og Trygves vei på vestre side av Skårersletta. Vi vil påbegynne arbeidet med tilbakefylling og etablering av infrastruktur i dette området i denne perioden. Etter at Skårersletta stenges mellom Løkenåsveien og Tormods vei vil masseutskifting for vei og østre fortau begynne for fult. 

 

Fra Sverres vei til Solheimsveien 

Arbeider med overflater på vestre side av Skårersletta mellom Ragnhilds vei og Solheimsveien fortsetter i september. Siden arbeidene på vestre side foregår helt inntil eksisterende fasade vil det være behov for endring i gangmønsteret. Vi vil etterstrebe å sikre adkomst til næring og inngangspartier, men det vil være noe redusert fremkommelighet i perioder. Det vil være behov for manuell dirigering og midlertidig stopp av trafikk i området. På grunn av dette, forventer vi noe kødannelse i dette området. 

I september vil det graves ut og planeres for nytt fortau på vestre side, sør for Ragnhilds vei. Det vil også lages en kile imellom ny og gammel vei i samme område. Arbeidet vil kreve manuell dirigering, omlegging av dagens kjørebane og deler av arbeidet i må utføres på natt. Dette varsler vi særskilt. 

 

Endringer knyttet til buss og holdeplasser

Linje 120 stopper ikke på Lørenskog sentrum i Skårersletta. I stedet stopper bussen på Løkenåsveien, Sørlitoppen, Knatten og Lørenskog sentrum terminal.

125E stopper ikke på Nesåsen, Sørlihavna, Løkenåsfaret, Skåreråsen, Rolvsrud og Lørenskog sentrum i Skårersletta. I stedet stopper bussen på Knatten og Lørenskog sentrum terminal.

3073 stopper ikke på Løkenåsfaret, Skåreråsen, Rolvsrud og Lørenskog sentrum. I stedet stopper bussen på Løkenåsveien og Sørlitoppen. Se ruter.no for rutetider.

Du vil fortsatt kunne komme til bussholdeplassen i Løkenåsveien vest fra Skårersletta.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret

E-post: runrei@lorenskog.kommune.no

Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke