Agaia AS og Lørenskog kommune har nå kommet godt i gang med anleggsarbeidet i Skårerparken. Ved inngangen til september 2022 går fremdriften i prosjektet som planlagt.

Oppsummering av hovedaktiviteter i august 2022

I august 2022 har hoveddelen av våre arbeider konsentrert seg om del 1 (Skårerparken). Stabiliseringen av masser har blitt ferdigstilt. Underveis har vi støtt på mer fjell enn ventet. Det har medført noe sprenging og pigging. Masser har blitt gravd opp og kjørt ut.

I del 3 har det blitt gjennomført sprøyting for å få bukt med fremmede plantearter.

Mot slutten av august avholdt Lørenskog kommune og Agaia AS et informasjonsmøte for beboere i nærheten og andre interesserte. Vi ønsker å takke alle som møtte opp for å vise interesse i prosjektet og for et hyggelig møte.

Personer står i en gruppe og diskuterer

Foto fra informasjonsmøtet.

Planlagte hovedaktiviteter i september 2022

Kart over Skårerparken

Kart over Skårerparken

Del 1 (Skårerparken)

  • Arbeidet med utgraving og bortkjøring av masser fortsetter.
  • I slutten av august startet betongarbeidene for å støpe et stort fordrøyningsmagasin. Formålet med fordrøyningsmagasinet er å kunne holde igjen overvann ved større nedbørshendelser.
  • Vi ferdigstiller utskifting av nettstasjon for strømforsyning som ligger ved Sigurds vei 10. Høyspentkabel i krysset Skårersletta – Tormods vei må kobles om, fordi eksisterende nettstasjon har for lite kapasitet for å dekke områdets fremtidige behov.
  • Oppstart arbeid med vann og avløp (VA-arbeid).
  • Det vil kunne være noe sprenging av fjellmasser

Del 2

Det er planlagt oppstart med forgraving for spunt i løpet av september. Selve spuntingen begynner vi med trolig rundt månedsskifte september/ oktober.

Del 3

Ingen planlagte arbeider i september.

Informasjon om arbeidstid og kommunikasjon med publikum

Vi vil gjennom hele anleggsperioden etterstrebe å holde publikum oppdatert om fremdriften i prosjektet generelt og arbeid som kan påvirke naboer spesielt. Informasjon vil bli gitt via dette nyhetsbrevet og med direkte dialog med berørte naboer.

  • For mer informasjon om prosjektet se Lørenskog kommunes nettsider
  • Prosjektets arbeidstid vil normalt være mandag til torsdag, i tidsrommet klokken 07:00-17:30.

Mer informasjon om prosjektet

Ved ferdigstillelse mot slutten av 2023 kommer Skårerparken til å bli en frodig møteplass for folk i alle aldre, og en viktig del av Lørenskog sentrum. Parken skal bli et godt sted å være med gode sitteplasser, områder for lek, aktivitet og opphold.

På kommunens hjemmeside kan du lese mer om prosjektet.

Kontaktinformasjon

Ole Erik Thingstad
Lørenskog kommune sin representant på byggeplassen
Telefon: 95 79 82 85
E-post: oleth1@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke