Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i august.

 

Gamleveien-Skårerfaret

Vi skal utføre gravearbeider i fortauet ved krysset Gamleveien x Skårersletta. Dette kan medføre mindre endringer i gangmønster i dette området. Endringer blir skiltet.

Arbeidet med å legge rør for avfallssug ut mot Gamleveien fortsetter. Mellom Gamleveien og Skårerfaret skal vi arbeide med å etablere veien inn mot Triaden kjøpesenter og rundkjøringen i Gamleveien. På motsatt side av veien for Triaden arbeider vi med å legge varmesløyfer for varme i fortau og sykkelfelt, etablere fortau og å sette kantstein.

Kjørebane mellom Gamleveien og Skårersletta 70 er planlagt utført i slutten av august/starten av september.

 

Skårerfaret og Swixgata

Innkjøringen til Skårerfaret blir lagt om slik at vi får lagt trekkerør for kabler, rør for avfallssug og annet. Når dette er ferdigstilt vil arbeider med granittmur, kantstein, drensasfalt og gatevarmesløyfer inn mot Skårerfaret begynne. Dette er i hovedsak snakk om arbeider på østre side av Skårersletta. Det vil være behov for endring av gang- og kjøremønster underveis i disse arbeidene. Deler av arbeidet i dette området må utføres på natt. Dette varsler vi særskilt.

Swixgata er fortsatt stengt. Arbeidene med å grave trasé for vann- og avløpsrør innover i Swixgata fortsetter.

Gravearbeidene langs fasaden i Skårersletta 52-58 vil fortsette i august. I løpet av august vil avfallssugledning legges på dette strekket. Deretter vil arbeidet med etablering av fortau med tilhørende infrastruktur begynne. Det må påregnes noe redusert tilkomst i denne perioden.

Arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til nytt nett fortsetter på dette strekket. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

 

Swixgata og Løkenåsveien

Utgraving mot Garchinggata begynner i august. I første omgang vil vi jobbe med utgraving for vann og avløp-, overvann- og spillvannsledninger.

I Løkenåsveien skal vi utføre gravearbeider og sveisearbeider.

På øvrige deler av strekket vil det utføres mindre arbeider knyttet til veioppbygging og vann- og avløpsledninger.

 

Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Utgraving og etablering av nytt vann- og avløpsnett i krysset Skårersletta x Sigurds vei x Trygves vei fortsetter. Sigurds vei og Trygves vei er fortsatt stengt for gjennomkjøring. I Trygves vei vil det være behov for å koble til de private vann- og avløpsledningene til nytt nett. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge vannet i perioder, som kan berøre beboere i området. Dette varsler vi særskilt.

Vi regner med å ferdigstille støpearbeider i forbindelse med varmesentral i Skårerparken i løpet av august.

Utgraving mellom Garchinggata og Trygves vei på vestre side av Skårersletta fortsetter i denne perioden. Vi vil også begynne på tilbakefylling og etablering av infrastruktur.

 

Fra Sverres vei til Solheimsveien

Utgraving, legging og fylling rundt ledning for avfallssug og tilførsel gatevarme forbi Skårersletta 10 vil fortsette i august.

Vi er i stor grad ferdig med å legge granittheller på østre side mellom Solheimsveien og Bibliotekgata.

Arbeider med overflater på vestre side av Skårersletta mellom Ragnhilds vei og Solheimsveien starter i august.

Siden arbeidene på vestre side foregår helt inntil eksisterende fasade vil det være behov for endring i gangmønsteret. Vi prøver å sikre adkomst til næring og inngangspartier, men det vil være noe redusert fremkommelighet i perioder. Det vil være behov for manuell dirigering og midlertidig stopp av trafikk i området. På grunn av dette er det forventet noe kødannelse i dette området.

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta.

 

Kontaktinformasjon

Simen Borgås
Telefon: 95 21 62 04
E-post: simbor@lorenskog.kommune.no 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke