I mai startet Agaia AS på oppdrag fra Lørenskog kommune de fysiske arbeidene med å anlegge Skårerparken. Ved ferdigstillelse mot slutten av 2023 kommer Skårerparken til å bli en frodig møteplass for folk i alle aldre, og en viktig del av Lørenskog sentrum. Parken skal bli et godt sted å være med gode sitteplasser, områder for lek, aktivitet og opphold.

Kartet viser hvor arbeidene skal utføres. Klikk på kartet for større versjon.

Illustrasjonen viser hvordan grunnstabiliseringen gjøres. Klikk på bildet for større versjon.

Arbeidene med Skårerparken vil berøre tre hovedområder, se kart

Del 1 (markert i grønt) blir selve Skårerparken. Her skal vi anlegge en aktivtetspark og åpen overvannshåndtering over bakken. Overvann er det samme som regn- og smeltevann. Som et sosialt hjerte i parken skal vi etablere en sirkelformet arena hvor det blir fontene om sommeren og skøytebane om vinteren. Under bakken skal det anlegges et lukket overvannssystem, samt ledningsnett for vann-, avløp- og overvann.

I del 2 (markert i blått) langs østsiden av Solheim barnehage skal det etableres et parkdrag primært for å sikre at regn- og smeltevannet som samles langs østsiden av Løkenåsveien kan ledes i en kontrollert trasé inn til Skårerparken. Her bygger vi også en sti som vil fungere som en snarvei fra Lørenåsveien til sentrumskjernen.

Del 3 (markert i oransje) består av en mindre park som skal kunne ta imot flomvann ved store nedbørsmengder. Fra denne parken og oppover grøntdraget mot Rolvsrud stadion skal vi anlegge en enkel turvei som en del av den fremtidige grønne ringen i Lørenskog sentrum.

 

Planlagte hovedaktiviteter i juni og juli 2022

 

Illustrasjonen viser hvordan grunnstabiliseringen gjøres. Klikk på bildet for større versjon.

Illustrasjonen viser hvordan grunnstabiliseringen gjøres. Klikk på bildet for større versjon.

Del 1 (Skårerparken)

  • I del 1 (Skårerparken) skal vi grave opp og kjøre ut masser. Siden Skårerparken skal kunne motta overvann fra omkringliggende områder er det nødvendig å senke nivået på parken fra tidligere nivå.
  • Massene i del 1 (Skårerparken) består i stor grad av bløte leirmasser. For å sikre trygge arbeidsforhold skal vi gjennom sommeren foreta grunnstabilisering her. Dette gjøres med en gravemaskin som ved hjelp av spesialutstyr blander inn en blanding av sement og kalk. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan maskinen arbeider seg systematisk gjennom anlegget.
  • I sykkelfeltene og fortauene i Skårersletta skal det være gatevarme som kommer fra varmt vann som går i rør i bakken. Vannet varmes opp i en varmesentral som vi skal bygge i hjørnet av Skårerparken, mot Sigurds vei. Disse arbeidene utføres av PEAB som er entreprenør for ombyggingen av Skårersletta.

 

Del 2

  • I del 2 (våtdrag mot Løkenåsveien) skal vi som en del av våre forberedende arbeider kartlegge bergprofilen. Formålet med kartleggingen er å innhente tilstrekkelig informasjonsgrunnlag om de stedlige forholdene før anleggsarbeidene begynner.

 

Del 3

  • I del 3 (mindre park) skal vi sprøyte for å få bukt med skadelige fremmede plantearter før anleggsarbeidet begynner. Ved sprøyting varsles det med skilt.

 

Informasjon om arbeidstid og kommunikasjon med publikum

Vi vil gjennom hele anleggsperioden etterstrebe å holde publikum oppdatert om fremdriften i prosjektet generelt og arbeid som kan påvirke naboer spesielt. Informasjon vil bli gitt via dette nyhetsbrevet og med direkte dialog med berørte naboer.

  • For mer informasjon om prosjektet se Lørenskog kommunes nettsider
  • Prosjektets arbeidstid vil normalt være mandag til torsdag, i tidsrommet klokken 07:00-17:30. Grunnstabiliseringen som skal foretas i sommer vil medføre noe lenger arbeidstid fra klokken 07:00-19:00 (mandag – torsdag).
  • Vi skal holde et informasjonsmøte om anleggelsen av Skårerparken tirsdag 23. august 2022 klokken 18:00. Mer informasjon om møtested kommer i neste nyhetsbrev som kommer i starten av august

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårerparken.

 

Kontaktinformasjon

Samin Salehi
Prosjektleder
Telefon: 40 46 12 33
E-post: samsal@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke