Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i mars.

 

Gamleveien-Skårerfaret

Det vil utføres gravearbeider i fortau i kryss Gamleveien x Skårersletta. Dette kan medføre mindre endringer i gangmønster i dette området.

Arbeid med å fylle masser for å etablere veien med tilhørende infrastruktur fortsetter.

Arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet fortsetter også. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

 

Skårerfaret og Swixgata

I slutten av mars planlegger vi å legge om innkjøringen til Skårerfaret. Innkjøringen blir flyttet noe lengre sørover for å muliggjøre arbeider med vann- og avløpsledninger inn i Skårerfaret.

Vi vil også starte gravearbeider for å forberede for spunting inn mot Skårerfaret i slutten av mars.

I forbindelse med at vi skal kappe spunten som er satt langs Skårersletta 52-58, blir det behov for omlegging av kjøremønsteret og manuell dirigering i kortere perioder.

Vi skal begynne arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet for eiendommene her i denne perioden. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

 

Swixgata og Løkenåsveien

Mindre arbeider i dette området knyttet til veioppbygging og etablering av vann- og avløpsledninger.

 

Løkenåsveien og Sigurds vei / Skårerparken

På denne strekningen skal vi fortsette arbeidet med å grave ut masser og støpe en bunnplate i byggegropa.

Trygves vei er stengt for trafikk ned mot Skårersletta og det er etablert en tilkomst mellom Trygves vei og Garchinggata. I Trygves vil det pågå forberedende arbeider for spunt og noe spunting.

I neste uke (uke 11) begynner vi spuntearbeidene i krysset Løkenåsveien x Skårersletta.

I Løkenåsveien fortsetter vi arbeidene med å skifte ut masser. I slutten av mars/starten av april skal Løkenåsveien flyttes mot Salemkirken for å kunne starte arbeidene med å etablere ny trasé for vann- og avløpsledninger.

Mellom Løkenåsveien og Sigurds vei flytter vi kjørebanen i Skårersletta inn mot Solheim barnehage mot slutten av mars/starten av april. Dette gjør vi for å kunne gjøre arbeider der kjørebanen går i dag.

 

Sverres vei til Solheimveien

I denne delen av Skårersletta fortsetter arbeidene med å etablere nytt vann- og avløpsnett og bytte ut masser. Gangmønsteret i dette området blir endret etter hvert som arbeidene går fremover.

Arbeidene utenfor Kiwi (Skårersletta 10) fortsetter og i slutten av mars/starten av april vil arbeidet bevege seg sørover forbi Skårersletta 18 mot Skårerparken.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke