Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i januar.

Utenfor Triaden mot Gamleveien

I området mot Gamleveien fortsetter vi arbeidet med å grave ut og kjøre vekk masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger.

I januar skal vi koble avfallssugledningen som er lagt i Skårersletta til det eksisterende avfallssuget som ligger helt i sør mot Gamleveien. Gangveien i området rundt rundkjøringen i krysset Skårersletta x Gamleveien blir lagt om som følge av dette.

I tillegg skal vi starte arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette. For å kunne utføre dette arbeidet, må vi også legge om gangveien mellom Bunnpris og NAV-bygget.

Endret trasé for gangveiene blir skiltet.

Mellom Skårerfaret og Swixgata

På strekningen mellom Skårerfaret og Swixgata er vi hovedsakelig ferdig med å grave ut masser for vann-, spillvann og overvannsledninger. Nå skal vi legge rør, ferdigstille kummer og fylle opp masser rundt disse.

Mellom Swixgata og Løkenåsveien

Det vil være begrenset med aktivitet i dette området i januar. Det jobbes med trasé for vann og avløp like nord for Løkenåsveien.

Mellom Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Mellom Løkenåsveien og Sigurds vei skal vi grave ut masser og stive av spunten* med stålbjelker.

Det er planlagt oppstart av spuntarbeider forbi Sigurds vei og i krysset Løkenåsveien x Skårersletta i uke 4.

Sprengningsarbeidene som startet opp i desember fortsetter til midten av januar. Etter sprenging er utført vil vi fortsette med masseutskifting i Løkenåsveien.

*Spunt: Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy. Dette gjør vi for å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte.

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimsveien

Arbeidet med masseutskifting og etablering av veien forbi Ragnhilds vei fortsetter til midten av januar. I løpet av uke 3 blir trafikken lagt over fra østre til vestre side. Arbeider knyttet til denne endringen i kjøremønster vil medføre noe nattarbeider i uke 2 eller 3. Dette varsles særskilt.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke