Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram, og vi skal legge til rette for et attraktivt kollektivtilbud.  Mandag 15. februar starter anleggsarbeidene for fullt og da stenger Skårersletta for biltrafikk fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til krysset ved Løkenåsveien (Salemkirken).  

Fra Skårersletta stenger og fram til mars skal følgende arbeider gjøres:

  • Vi skal frese vekk asfaltdekket i Skårersletta og kartlegge hvor langt det er til fjell ved hjelp av en borerigg. Dette arbeidet tar ca. 2-3 dager og kan medføre noe støy.
  • I grunnen under Skårersletta skal vi legge nytt vann- og avløpsnett og hovedledning for et nytt system for avfallshåndtering. For å få plass til dette må vi flytte høyspentkabler som ligger under dagens fortau på østre siden av Skårersletta og grave dype grøfter langs hele gata.
  • Gravearbeider foran Solheim barnehage.

Skårersletta bygges om i to etapper

Ombyggingen av Skårersletta skal gjøres i to etapper. I første etappe skal strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Sigurds vei, og strekningen fra Solheimveien til og med rundkjøringen ved Bibliotekgata, bygges om. I november 2022 skal hovedarbeidene være ferdige her. Beplantning, asfaltering og eventuelle andre overflatearbeider, som ikke kan utføres på vinterstid, ferdigstilles våren/sommeren 2023.

Det er ikke avklart når andre etappe, strekningen fra Sigurds vei/Trygves vei til Bibliotekgata, skal bygges, men vi skal sørge for at overgangen mellom ny og gammel vei blir trafikksikker og god.

Hvordan kommer jeg meg fram i sentrum mens arbeidene pågår?

Kart over Skårersletta

Klikk på bildet for større versjon

For å sikre adkomst til eiendommene som blir berørt av stengingen, bygger vi en midlertidig adkomstvei fra den nyetablerte Garchinggata, inn på baksiden av Skårersletta 53/55 hvor Jysk, Apokjeden og Rema 1000 holder til, og ut i Skårersletta ved NAV-bygget. Innkjøring til parkeringshuset på Triaden er via Gamleveien og Rådmann Pausens gate.

Løkenåsveien skal være åpen i hele anleggsperioden, enten med innkjøring fra Garchinggata eller fra Skårersletta. Bussene vil i anleggsperioden kjøre via Løkenåsveien.

Strekningen fra Solheimveien til og med krysset ved Bibliotekgata kommer til å være åpen for trafikk under ombyggingen.

Gående og syklende kan komme seg fram på universelt utformede gang- og sykkelveier i hele anleggsperioden. Selvaag bolig bygger støyskjerm mellom Nordligeien og det nye boligområdet på Skårer vest. På grunn av dette vil  gang- og sykkelveien langt Nordliveien være stengt fra Gamleveien til Garchinggata fram til 28. februar. Gående og syklister må benytte én av de andre gang- og sykkelveiene fram til da.

Stor versjon av kartet finner du nedersts på siden.

Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumsgate

I Skårersletta legger vi til rette for at de som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram. Det blir brede fortau på hver side av veien og fotgjengerfelt ved alle kryss. Det blir opphøyd sykkelvei på hver side av kjørefeltet. Sykkelveien blir minimum 2,3 meter bred, markeres med rød asfalt og blir adskilt fra kjørebanen med kantstein. For å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter skal vi legge gatevarme i både fortau og sykkelbane. Det blir ett kjørefelt i hver retning, busstopp i kjørebanen og hastigheten blir 30 km/h. Beplantning og trær i bed mellom sykkelvei og fortau vil gi gaten et grønt preg, ta unna regnvann og separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikk.

I forbindelse med gateprosjektet skal vi også oppgradere vann- og avløpsnettet. I tillegg skal vi legge hovedledning for et nytt system for avfallshåndtering i grunnen.

Mer informasjon om prosjektet

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du gå inn på prosjektets nettside.

På nettsiden www.lorenskogsentrumnabo.no/ kommer vi til å legge ut informasjon om anleggsarbeidene jevnlig. Her kommer vi også til å varsle når vi skal utføre ekstra støyende arbeider og når vi må jobbe ut over normalarbeidstiden. På denne nettsiden kan du legge inn e-postadressen din, så blir du varslet når det kommer nye meldinger.

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no
Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragaag@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke