Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Peab anlegg skal utførende arbeidene på vegne av kommunen.

Illustrasjon av Skårersletta (Norconsult/Baezeni)

Illustrasjon av Skårersletta (Norconsult/Baezeni)

Anleggsperiode og gjennomføring

Arbeidene med Skårersletta skal gjennomføres i to etapper. I første etappe skal strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Sigurds vei, samt strekningen fra Solheimveien til og med rundkjøringen ved Bibliotekgata, bygges om.

De forberedende arbeidene som skal legge til rette for hovedarbeidene har startet. De omfatter:

 • Utvidelse av riggområde på Skårersletta 70. Dette inkluderer utkjøring av masser, oppfylling med nye masser, inngjerding og innkjøring av flere brakkerrigger.
 • Etablering av midlertidig gang- og sykkelvei bak Skårersletta 70 for fremtidig omlegging. Dette krever at vi må felle noen trær.
 • Utgraving av grøfter for å flytte høyspentkabler som ligger under dagens fortau på østre siden av Skårersletta. Dette på grunn av at de ligger i veien for nye rør og kabler som skal legges senere. Fortauet på østsiden av veien blir stengt mens disse arbeidene pågår. Fotgjengere og syklister må benytte fortauet på vestsiden av veien i denne perioden.
 • Ytterligere prøvegravinger punktvis langs Skårersletta for å kvalitetssikre tidligere kartlegging av grunnen.
 • Arbeider med å etablere omkjøringsvei på baksiden av Skårersletta 53/55 (NAF-gården/APO-kjeden/Rema 1000)
 • Etablere parkeringsplasser for NAF-gårdene på nordsiden av Garchinggata
 • Forberedende arbeider ved Solheim barnehage, hogge noen trær og etablere gjerde.

Hovedarbeidene starter i 2021:

 • I januar starter arbeidene for strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Løkenåsveien.
 • I februar starter arbeidene med strekningen Løkenåsveien-Sigurds vei.
 • I april starter arbeidene med strekningen fra og med rundkjøringen ved Bibliotekgata til Solheimveien.

Hovedarbeidene skal være ferdige til november 2022. Beplantning, asfaltering og eventuelle andre overflatearbeider, som ikke kan utføres på vinterstid, ferdigstilles våren/sommeren 2023.

Det er ikke avklart når andre etappe, strekningen fra Sigurds vei/Trygves vei til Bibliotekgata, skal bygges om.

Ingen arbeider i julen

Det skal ikke utføres anleggsarbeider fra fredag 18. desember 2020 og fram til mandag 4. januar 2021. Da tar Peab anlegg juleferie.

Hva skal vi bygge?

Skårersletta skal bli 24 meter bred og skal ha:

 • Fem meter brede fortau på hver side
 • Fotgjengerfelt ved alle kryss
 • Opphøyd sykkelvei på hver side av kjørefeltet. Sykkelveien blir minimum 2,1 meter bred, markeres med rød asfalt og blir adskilt fra kjørebanen med 10 cm kantstein.
 • Gatevarme i fortau og sykkelvei
 • Ett kjørefelt i hver retning, busstopp i kjørebanen og hastigheten blir 30 km/h
 • Beplantning og trær i bed mellom sykkelvei og fortau vil gi gaten et grønt preg, ta unna regnvann og separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikk

I forbindelse med gateprosjektet skal vi også oppgradere vann- og avløpsnettet. I tillegg skal vi legge hovedledning for et nytt system for avfallshåndtering i grunnen.

Anleggsgjennomføring

Arbeidet i Skårersletta vil blant annet omfatte:

 • Forberedende arbeider som prøvegravinger, utvidelse av riggområde ved Skårersletta 70 og etablering av adkomstveier for myke trafikanter og biler
 • Grave dype grøfter for vann og avløp.
 • Spunte (lange stålprofiler som vibreres eller slås ned i bakken for å sikre arbeidene)
 • Tilkobling til nytt vann- og avløpsnett
 • Etablere/tilpasse avkjørsler for eiendommer langs Skårersletta.
 • Masseutskifting av hele veibanen (eksisterende masser graves opp og kjøres ut på lastebil – erstattes med steinfylling)
 • Infrastruktur som strøm- og telekabler, avfallssug og gatevarme
 • Omfattende overflatearbeider som asfaltering og steinlegging
 • Beplanting av trær

Hvilke konsekvenser vil dette ha?

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken.

I tillegg skal vi koble alle eiendommene langs Skårersletta til det nye hovednettet. Dette medfører spunting ut til hver side av Skårersletta også. Dette vil sperre for gjennomgående trafikk.

I samme periode som kommunen skal bygge om Skårersletta, skal Triaden bygges om og arbeidene med Skårersletta 50, del 1, begynne.

Med bakgrunn i kombinasjonen av disse faktorene har kommunen, som byggherre og som sektormyndighet for trafikksikkerhet vurdert at det ikke er forsvarlig å lede biltrafikk gjennom området mens arbeidene pågår. Skårersletta blir derfor stengt for biltrafikk fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til krysset ved Løkenåsveien (Salemkirken) i hele anleggsperioden, fra februar 2021 til november 2022.

Endret trafikkmønster

Eiendommene som blir berørt av denne stengingen skal fra anleggsstart ha adkomst via en midlertidig adkomstvei. Denne skal gå fra Garchinggata, inn på baksiden av Skårersletta 53/55 (NAF-gården/APO-kjeden/Rema 1000) og ut i Skårersletta ved NAV-bygget. Fra september 2021 og ut anleggsperioden vil innkjøringen til Swixgata gå via Løkenåskrysset og Skårersletta.

Nedenfor ligger skisser som viser hovedtrekkene for trafikkavviklingen i anleggsperioden.

Løkenåsveien skal være åpen i hele anleggsperioden, enten med innkjøring fra Garchinggata eller fra Skårersletta. Bussene som i dag kjører i Skårersletta skal kjøre via Løkenåsveien.

Strekningen fra Solheimveien til og med krysset ved Bibliotekgata holdes åpen for trafikk under ombygging.

Anleggstrafikk

Anleggstrafikken i forbindelse med prosjektet skal benytte Gamleveien, Garchinggata og Solheimveien.

Støyende arbeider, støv, rystelser etc.

Grunnforholdene i Skårersletta er relativt utfordrende, med middels fast til bløt leire. For å stabilisere grunnen skal byggegropa rammes inn av en spunt, som er lange stålprofiler som vibreres eller slås ned i bakken. Dette arbeidet er relativt støyende.

Nærliggende eiendommer har blitt kartlagt, og for å holde oppsyn med rystelser, skal prosjektet benytte rystelsesmålere som dokumenterer graden av rystelser.

Veiene blir rengjort etter behov for å unngå for store støvplager i anleggsfasen.

Arbeidstid og informasjon om arbeidene

Normal arbeidstid på anlegget er hverdager mellom klokken 7:00 og 19:00. Spuntarbeidene skal i all hovedsak utføres mellom klokken 8:00 og 17:00 på hverdager. Arbeider som må utføres på natt/helg/helligdager blir varslet særskilt i forkant.

Her, på denne nettsiden kommer vi til å legge ut informasjon om anleggsarbeidene jevnlig. Her kommer vi også til å varsle når vi skal utføre ekstra støyende arbeider, som for eksempel spunting, og når vi må jobbe ut over normalarbeidstiden. Legg inn e-postadressen din, så blir du varslet når det kommer nye meldinger.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du gå inn på våre nettsider: www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/skarersletta/

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no
Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragaag@lorenskog.kommune.no

 

Dette kartet viser hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram når deler av Skårersletta stenger i februar 2021 og fram til september 2021.

Dette kartet viser hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram når deler av Skårersletta stenger i februar 2021 og fram til september 2021.

 

Dette kartet viser hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram fra september 2021 til november 2022.

Dette kartet viser hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram fra september 2021 til november 2022.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke